Google web ýüklemek üçin 3 mugt giňeltme - Semalt syn

Giňeldiş, web brauzeriňize goşmaça aýratynlyklar goşýan kiçijik programma. Geň zat, Google-yň Chrome Web dükanynda web sahypalaryny mugt göçürip almaga kömek edýän onlarça giňeltmesi bar. Google web ýüklemesini bu interaktiw giňeltmeler bilen dolandyryp bilersiňiz. Doly göçürilenden we işjeňleşdirilenden soň, URL meýdançanyňyzyň gapdalynda şol giňeltmäniň kiçijik nyşanyny görersiňiz. Google web göçürip almak üçin mugt we giňişleýin giňeltmek isleýärsiňizmi? Web sahypalaryndan mazmuny, suratlary we wideolary göçürip almak aňsat däl we adaty gurallar we hyzmatlar bilen bu işi ýerine ýetirip bilmersiňiz. Şeýle-de bolsa, käbir Google Chrome giňeltmeleri birnäçe gezek basmak bilen prosesi aňsatlaşdyryp biler.

1. PageArchiver

“PageArchiver” Google web ýüklemesini mugt nyşana almaga mümkinçilik berýär we internetde interaktiw giňeltme bolup durýar. 80-den gowrak dil üçin wirtual klawiatura, doly IME we 25-den gowrak dürli skript üçin göni terjime we 30-dan gowrak dil üçin golýazma girişini üpjün edýär. Oflayn okamak üçin web sahypalaryny aňsatlyk bilen arhiwläp bilersiňiz we PageArchiver faýllary HTML-e eksport edýär, göçürilen web sahypalaryny redaktirlemegi aňsatlaşdyrýar. Şeýle hem, WYSIWYG redaktory bilen web resminamalaryňyza bellikler goşup bilersiňiz, bellikler goşup, arhiwlere baha berip we Google gözleg netijelerini mugt süzüp bilersiňiz.

2. “SingleFile”

Google web sahypalaryny mugt göçürip almak isleýärsiňizmi? Google web ýükleýjisini gözleýärsiňizmi? “SingleFile” web sahypalaryny ýekeje HTML faýlyna arhiwleýär we “PageArchiver” -e alternatiwadyr. Google web göçürip almak üçin iň oňat programmalaryň biri we gurmak aňsat. Web sahypasyny görkezmeli we doly göçürilýänçä garaşmaly bolarsyňyz. Elementshli elementleriň dogry ýüklenendigine göz ýetirmek üçin dinamiki resminama elementleriniň üstünden barmak gowy. Indiki ädimde, web brauzeriňizdäki “SingleFile” nyşanyna we “Downloadüklemek” düwmesine basmaly. Bu programmany hiline zyýan bermezden bölekleýin ýa-da tutuş web sahypasyny gaýtadan işlemek üçin yzygiderli ulanyp bilersiňiz. “SingleFile” web ussatlary we mazmun kuratorlary üçin ileri tutulýan saýlawdyr we Google web sahypalaryny göçürip almagy aňsatlaşdyrýar. Doly işjeňleşdirilenden soň, dinamiki saýtlary nyşana almak üçin zerur belliklere derrew girip bilersiňiz.

3. Web gyryjy

Google web ýükleýjisini gözleýärsiňizmi? Web skraperi, işiňizi ýerine ýetirmäge kömek edýän interaktiw we güýçli web giňeltmesi. Internetdäki iň oňat we iň peýdaly maglumatlary çykarmak hyzmatlaryndan biridir. Web skraperi bilen, Google web ýüklemesini nädip amala aşyrmalydygy barada aňsatlyk bilen meýilnama (sahypa kartasy) döredip bilersiňiz. Şeýle hem, web sahypaňyzyň nädip geçmelidigini we nämäni çykarmalydygyny çözüp bilersiňiz. Sahypa kartalary bilen, bu gural web sahypalaryňyzy talaplaryňyza görä aňsatlyk bilen gezer we hiline zyýan bermezden maglumatlary çykarar. Gyrylan maglumatlar JSON we CSV faýllaryna eksport edilip bilner. Maglumatlary saýlamagyň birnäçe görnüşini goldaýar we Kimono Labs we Import.io üçin gowy alternatiwadyr.

mass gmail